Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenia

  Rok 2021

  Dátum

  Predmet Detaily
  11.05.2021 Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor: NARIADENIE vykonania projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav PDF
   

  Asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
  Ak ste sa nesčítali sami - je tu asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
  Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

  Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR
  od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.
  Príloha:  Leták 1.pdf
  Príloha:  Leták 2.pdf

  PDF

  PDF
  03.05.2021

  Obec Petrovce: OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V PETROVCIACH na školský rok 2021/2022

  Príloha: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v Petrovciach

  PDF
  WORD
  26.03.2021 Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie: Verejná vyhláska -vodoprávne (stavebné) povolenie, ktorým sa povolila vodná stavba: „PETROVCE - VODOVOD A KANALIZÁCIA K IBV :SO – 02 Vodovod, SO – 03 Kanalizácia“ PDF
  05.03.2021 Lesy SR, a.s.: Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov PDF
  22.02.2021 Obec Petrovce: VEREJNÁ VYHLÁŠKA - DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY „Výstavba chodníka pozdĺž MK v obci Petrovce“ – stavebný objekt: SO 01 – výstavba chodníka PDF
  17.02.2021 OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU - POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR: Rozhodnutie - Výrok - schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Petrovce a plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení v obvode JPÚ Petrovce PDF
  16.02.2021 Obec Petrovce: Rozhodnutie o umiestnení stavby „PREPOJ VN209-VN498, Hanušovce n/T. - Petrovce“ - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
  Príloha:  Výkresová dokumentácia - situácia
  PDF
  PDF
  05.02.2021 Obec Hanušovce nad Topľou: ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „FTTC_Hanušovce - 0053KO“ - líniová telekomunikačná stavba PDF
  18.01.2021 Obec Petrovce: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „PREPOJ VN209-VN498, Hanušovce n/T. - Petrovce“
  Príloha:  Výkresová dokumentácia - situácia
  PDF
  PDF
  11.01.2021 Obec Petrovce: Rozhodnutie o umiestnení stavby „HANUŠOVCE – PETROVCE KOMPOSTÁREŇ“ -  VEREJNÁ VYHLÁŠKA
  Príloha:  Výkresová dokumentácia - Kompostáreň - situácia záberu pozemku
  PDF
  PDF
  11.01.2021

  Obec Hanušovce nad Topľou: OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby: „FTTC_Hanušovce - 0035KO“

  Príloha č. 1:  Výkresová dokumentácia - mapa širších vzťahov, klad listov
  Príloha č. 2:  Výkresová dokumentácia - situácia 1
  Príloha č. 3:  Výkresová dokumentácia - situácia 2
  Príloha č. 4:  Výkresová dokumentácia - situácia 3

  PDF
  PDF
  PDF
  PDF
  PDF
   

  Sčítanie obyvateľov 2021 (15.2.2021 - 31.3.2021)
  Po prvýkrát výlučne elektronicky – sám, na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou.
  Viac informácií o sčítaní obyvateľov, domov a bytov nájdete na

  www stránke:
  https://www.scitanie.sk/

  Vzor elektronického formuláru spolu s jazykovými mutáciami je zverejnený na:
  https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara

  Tlačové formáty k SODB 2021 vo formáte pdf:
  SODB_Plagat_A4.pdf
  SODB_DL_Letak.pdf
  SODB_Inzercia_A4.pdf

  Odpovede na najčastejšie otázky k SODB 2021:
  https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq


  VIDEÁ:

  Informatívne video SODB 2021: https://vimeo.com/471290558


  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Klik k lepšej budúcnosti:
  https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo


  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Klik k lepšej budúcnosti:
  https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo


  Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní?


  VŠETKY MATERIÁLY, VRÁTANE ĎALŠÍCH OBRÁZKOVÝCH MATERIÁLOV OBEC ZVEREJŇUJE AJ NA SVOJEJ WEBOVEJ STRÁNKE V ČASTI AKTUALITY.

   

  Rok 2020

    Predmet Detaily
  03.12.2020 Obec Petrovce: Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania na stavbu: „HANUŠOVCE – PETROVCE KOMPOSTÁREŇ“
  Príloha č. 1:  Kompostáreň - Situácia širších vzťahov
  Príloha č. 2:  Kompostáreň - Situácia záberu pozemku
  PDF
  PDF
  PDF
  18.11.2020 Obec Petrovce: Zákazka z nízkou hodnotou - Výzva na predkladanie cenových ponúk - Asanácia objektu starej sýpky na parcele 309 v obci Petrovce
  PRÍLOHA k Výzve na predkladanie cenových ponúk
  PDF
  EXCEL
  18.11.2020 Obec Petrovce: Informácie k Celoplošnému testovanie obyvateľov v obci Petrovce v sobotu 21.11.2020 a nedeľu 22.11.2020 PDF
   12.10.2020  RVPS Vranov nad Topľou: Povinnosť registrácie chovu ošípaných do 23.10.2020 a usmernenie k africkému moru ošípaných
  Dokumenty:
  Usmernenie k africkému moru ošípaných - infoleták
  Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti - nekomerčné farmy
  Vyhláška MPRV SR z 13.01.2012 o identifikácii a registrácii ošípaných
  Príloha č. 1: Registrácia chovu - s 1 ošípanou na domácu spotrebu
  Príloha č. 2: Registrácia chovu - fyzická osoba
  Príloha č. 3: Registrácia chovu - farmy
  PDF
  PDF
  PDF
  PDF
  WORD
  PDF
  21.09.2020 Obec Petrovce: Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Živičná úprava MK – Petrovce“
  Príloha - 1528 - Živičná úprava obecný úrad Petrovce (xlsx)
  Príloha - Výkaz výmer (xlsx)
  PDF
  EXCEL
  EXCEL
  16.09.2020 Štatistický úrad SR: Tlačová správa (k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov) PDF
  16.09.2020 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie: Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Čierna hora - verejnou vyhláškou PDF
  14.09.2020 Obec Petrovce:  Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby „Výstavba chodníka pozdĺž MK v obci Petrovce“ spojené s kolaudačným konaným a nariadenie ústneho pojednávania – verejnou vyhláškou
  Príloha - výkresová časť - situácia 1
  Príloha - výkresová časť - situácia 2
  PDF
  PDF
  PDF
  03.08.2020 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - informácie PDF
  20.07.2020 Obec Hermanovce nad Topľou: Rozhodnutie o umiestnení stavby "Petrovce - vodovod a kanalizácia k IBV" - verejná vyhláška
  Prílohy:
  Dokumentácia - situácia - vodovod (pdf)
  Dokumentácia - situácia - kanalizácia (pdf)
  PDF
  PDF
  PDF
  08.07.2020 Obec Petrovce: Stavebné povolenie - verejná vyhláška PDF
  22.06.2020 Zámer obce predať majetok obce priamym predajom a výzva na predloženie cenových ponúk PDF
  12.06.2020 Obec Petrovce: Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného v zmysle § 39 a ods. 4 zák.č. 50/1996 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s územným konaním a nariadenie ústneho konania – verejnou vyhláškou.
  „Rodinný dom – rekonštrukcia a prístavba“
  PDF
  02.06.2020 Obec Hermanovce nad Topľou: Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania. VEREJNÁ VYHLÁŠKA o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) verejnou vyhláškou - Obec Petrovce - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „PETROVCE – VODOVOD A KANALIZÁCIA K IBV“ PDF
  19.05.2020 Zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Petrovce, časť Kamence (po zverejnení a zapracovaní pripomienok):
  - textová časť
  - grafická časť
  PDF
  PDF
  15.05.2020 OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU, pozemkový a lesný odbor:
  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Petrovce
  PDF
  04.05.2020 ZÁMER Obce Petrovce predať pozemok vo vlastníctve obce PDF
  29.04.2020 Informácie o zápise detí do MŠ Petrovce v školskom roku 2020/2021
  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Petrovce v školskom roku 2020/2021
  PDF
  WORD
  01.03.2020  VOĽBY do NR SR zp dňa 29.02.2020:
  Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 29.02.2020
  Príloha k zápisnici
  PDF
  PDF
  17.02.2020 OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU, pozemkový a lesný odbor:
  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov projektu jednoduchých pozemkových úprav Petrovce vykonávaných v časti katastrálneho územia Petrovce
  NÁVRH - Zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Petrovce, časť Kamence
  PDF
  PDF
  10.02.2020 Obec Petrovce - STAVEBNÉ POVOLENIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVBA:
  „IBV PETROVCE – ROZŠÍRENIE NN VEDENIA“
  PDF
  23.01.2020 OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV, odbor starostlivosti o životné prostredie - „Plán udržateľnej mobility PSK” - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

  PDF

  Rok 2019

  Zníženie energetickej náročnosti OÚ Petrovce

  Dátum

  Predmet Detaily
  31.12.2019 OBEC PETROVCEOznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania – verejnou vyhláškou - stavba: „IBV PETROVCE – ROZŠÍRENIE NN VEDENIA“ stavebné objekty: SO 01- Silnoprúdové elektrické rozvody PDF
  18.12.2019 OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU, pozemkový a lesný odbor:
  Oznámenie o povinnosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom
  PDF
  18.12.2019 Oznámenie obce Hermanovce nad Topľou - Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín PDF
  05.11.2019 VOĽBY DO NR SR 2020:
  Informácie pre voliča
  PDF
  22.10.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby „IBV PETROVCE – ROZŠÍRENIE NN VEDENIA“ (stavebník: Východoslovenská distribučná a.s.)
  VEREJNÁ VYHLÁŠKA podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) verejnou vyhláškou
  Príloha - mapa IBV Petrovce - rozšírenie NN vedenia
  PDF
  PDF
  18.10.2019 VOĽBY DO NR SR 2020:
  Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
  PDF
  18.10.2019 VOĽBY DO NR SR 2020:
  Informácie o voľbe poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
  PDF
  18.10.2019 VOĽBY DO NR SR 2020:
  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštou do NR SR v roku 2020
  PDF
  09.10.2019 Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor:
  Rozhodnutie o zmene obvodu objektu JPÚ Petrovce
  PDF
  02.10.2019 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Výstavba detského ihriska pri materskej škole, súpisné číslo 114“ PDF
  ZIP
  26.09.2019 OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV, odbor starostlivosti o životné prostredie:
  „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020“ - zaslanie záverečného stanoviska
  PDF
  24.09.2019 Obec Petrovce: VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - Východoslovenská distribučná a.s. v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o. - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „IBV PETROVCE – ROZŠÍRENIE NN VEDENIA“
  Príloha - mapa IBV Petrovce - rozšírenie NN vedenia

  PDF
  PDF
  19.08.2019 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „Dom smútku – rekonštrukcia a obnova“ PDF
  ZIP
  16.08.2019 Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor:
  Rozhodnutie: Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastráleno územia Petrovce
  PDF
  16.08.2019 Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor.
  Oznámenie verejnou vyhláškou: Schválenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastráleno územia Petrovce
  PDF
  02.05.2019 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Petrovce“ PDF
  ZIP
  16.04.2019 Obec Petrovce:
  Zámer obce predať majetok obce priamym predajom a výzva na predloženie cenových ponúk
  PDF
  09.04.2019 Obec Petrovce:
  Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce
  PDF
  08.04.2019 Obec Petrovce:
  Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - predmet zákazky: „Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Petrovce“
  PDF
  05.04.2019 Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor
  zverejňuje Register pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav Petrovce
  PDF
  28.02.2019 Voľby do EURÓPSKEHO PARLAMENTU na území Slovenskej republiky 2019 - zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej okrskovej komisie PDF
  08.02.2019 VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu PDF
  05.02.2019 Voľby do EURÓPSKEHO PARLAMENTU na území Slovenskej republiky 2019 - informácie pre voliča PDF
  05.02.2019 Voľby do EURÓPSKEHO PARLAMENTU na území Slovenskej republiky 2019 - usmernenie obcí k splneniu povinnosti PDF
  31.01.2019 VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu PDF
  28.01.2019 VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej okrskovej volebnej komisie PDF
  21.01.2019 Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor:
  NOVÉ POVINNOSTI NÁJOMCOV POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
  Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom
  PDF
  14.01.2019 VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - informácie pre voliča

  PDF

  11.01.2019 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy Petrovce PDF

  Rok 2018

  Dátum

  Predmet Detaily
  10.12.2018 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Petrovce PDF
  ZIP
  29.11.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ v časti k.ú. Petrovce PDF
  02.10.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA:
  Pozvánka na konanie ustanovujúceho zhromaždenia
  účastníkov JPÚ v časti k.ú. Petrovce
  spolu s 3 prílohami
  (Plnomocenstvo, Rokovací a volebný poriadok, Stanovy)
  PDF PDF PDF PDF
  27.09.2018 Verejná vyhláška - Predĺženie platnosti stavebného povolenia - stavba: „Petrovce – rozšírenie akumulácie vodojemu“ PDF
  21.09.2018 Výzva na predkladanie ponúk Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Petrovce PDF
  ZIP
  20.09.2018 Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obce v roku 2018 PDF
  18.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na starostu obce Petrovce v roku 2018 PDF
  18.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Petrovciach v roku 2018 PDF
  10.09.2018 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu  pre voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2018 PDF
  27.08.2018 Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena náhradníka do miestnej volebnej komisie PDF
  27.08.2018 Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obce v roku 2018 PDF
  22.08.2018 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia o upustení od ústneho konania - verejnou vyhláškou PDF
  17.07.2018 Predpokladaný počet obyvateľov ku dňu konania volieb - zverejnenie PDF
  17.07.2018 Voľby do orgánov samosprávy v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod. - informácia pre voliča PDF
  22.06.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Obnova pamätníka PDF
  04.06.2018 Oznámenie MF SR o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 204 zo dňa 03.05.2018 PDF
  01.06.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Vykonanie jednoduchých pozemkových úprav PDF
  01.06.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Zabezpečenie likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu záhradnými kompostérmi PDF
  01.06.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu - výkopové a stavebné práce PDF
  19.06.2018 Výzva na predkladanie ponúk Obnova pamätníka PDF
  22.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Dodávka a montáž osobného výťahu, presklenenej výťahovej šachty a prihlbne na budove kultúrneho domu PDF
  18.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu - výkopové a stavebné práce PDF
  18.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky  Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - krytina PDF
  17.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Zabezpečenie likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu záhradnými kompostérmi PDF
  17.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Dodávka a montáž osobného výťahu, presklenenej výťahovej šachty a prihlbne na budove kultúrneho domu PDF
  16.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk  Vykonanie jednoduchých pozemkových úprav PDF
  15.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Petrovce PDF
  15.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - brány PDF
  15.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - stanovenie ceny za prípravu a dodanie materiálu PDF
  07.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - krytina PDF
  07.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Petrovce PDF
  07.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - brány PDF
  07.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ v časti k.ú. Petrovce PDF
  30.04.2018 Výzva na predkladanie ponúk Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - stanovenie ceny za prípravu a dodanie materiálu PDF
  08.03.2018 Verejná vyhláška:
  Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Petrovce
  + Obvod projektu JPÚPetrovce
  PDF
  PDF
  22.02.2018 Rozhodnutie - Verejná vyhláška - Návrh na vydanie rohodnutia o využití územia spojeného s rozhodnutím o umiestnení stavby "Multifunkčné ihrisko" PDF
  12.02.2018 Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín PDF
  16.01.2018 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania. Verejná vyhláška - návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia zlúčeného s rozhodnutím o umiestnení stavby "MULTIFUNKČNÉ IHRISKO" na pozemku k.ú. Petrovce PDF

  Rok 2017

  Dátum

  Predmet Detaily
  15.09.2017 Protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce PDF
  11.09.2017 Vyhodnotenie ponúk - zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. „Obnova povrchu vozovky po realizácii stavby „Kanalizácia a ČOV Petrovce”“ PDF
  31.08.2017 Výzva na predloženie ponuky - zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. „Obnova povrchu vozovky po realizácii stavby „Kanalizácia a ČOV Petrovce”“ PDF
  27.06.2017 SÚŤAŽ - ZHOTOVENIE STAVEBNÝCH PRÁC
  Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Petrovce
  (Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa §113 až 116 zák. č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov)
  Detaily:
  PDF súbor - SÚŤAŽNÉ PODKLADY
  ZIP súbor - Kompletná dokumentácia
  PDF

  ZIP
  26.06.2017 Vyhodnotenie cenových ponúk k výzve Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Základná a materská škola Petrovce – strecha, zateplenie a stavebné úpravy“ PDF
  08.06.2017 Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Základná a materská škola Petrovce – strecha, zateplenie a stavebné úpravy“ PDF
  28.04.2017 Zámer prevodu vlastníctva obce z dôvodu osobitného zreteľa.

  PDF

  Rok 2016

  Dátum

  Predmet Detaily
  20.7.2016 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o upustení od ústneho konania podľa § 61 odst. 4 zákona č. 5O/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov - verejnou vyhláškou.

  PDF

  22.1.2016 Zverejnenie a výzva vydaná Slovenským inšpektorátom životného prostredia:
  - zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
  - zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
  - verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

  PDF

  Rok 2014

  Dátum

  Predmet Detaily
  27.01.2014 Výzva na predkladanie ponúk - verejné obstarávanie - STAVEBNÝ DOZOR
  (nahradzuje výzvu zo dňa 08.01.2014):
  VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
  VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - návrh zmluvy
  VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - formulár návrhu ceny - cenovej ponuky
  PDF

  PDF

  PDF

  08.01.2014 Výzva na predkladanie ponúk - verejné obstarávanie - STAVEBNÝ DOZOR
  (bola nahradená novou výzvou dňa 27.01.2014 - vid. vyššie)

  -

  Rok 2011

  Dátum

  Predmet Detaily
  29.03.2011 Výzva na predkladanie ponúk - podprahová zákazka - STAVEBNÝ DOZOR PDF
  10.03.2011 Výzva na predkladanie ponúk - zákazky s nízkou hodnotou - PRIESKUM TRHU PDF

  Rok 2010

  Dátum

  Predmet Detaily
  27.12.2010 Výzva na predkladanie ponúk - podprahová zákazka - STAVEBNÉ PRÁCE PDF
  04.02.2010 Výzva na predkladanie ponúk - podprahová zákazka - VYHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE