Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Všeobecné záväzné nariadenia

ĎALŠIE DOKUMENTY

Rok 2020

Dokument zo dňa

Vydaný úradom/organizáciou

Vo veci

Detaily

26.10.2021 Obec Petrovce Dodatok č. 1 k VZN č. 14/2019
16.12.2020 Obec Petrovce ROZPOČET obce Petrovce na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023
16.12.2020 Obec Petrovce DODATOK č. 2 k VZN č. 004/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce
16.12.2020 Obec Petrovce DODATOK č. 1 k VZN obce o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Petrovce č. 13/2019
15.12.2020 Obec Petrovce Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr
Príloha č. 1 - Vzor anonymizovania osobných údajov účastníkov
povinne zverejňovaných zmlúv

27.11.2020 Obec Petrovce upravený NÁVRH DODATKU č. 2 k VZN obce č.004/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce
11.11.2020 Obec Petrovce NÁVRH ROZPOČTU obce Petrovce na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023
11.11.2020 Obec Petrovce NÁVRH DODATKU č. 1 k VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Petrovce č. 13/2019
11.11.2020 Obec Petrovce NÁVRH DODATKU č. 2 k VZN č. 004/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce
18.06.2020 Obec Petrovce Záverečný účet Obce PETROVCE za rok 2019 (schválený)
18.05.2020 Obec Petrovce Záverečný účet Obce PETROVCE za rok 2019 - NÁVRH

Rok 2019

Dokument zo dňa

Vydaný úradom/organizáciou

Vo veci

Detaily

12.12.2019 Obec Petrovce Rozpočet obce Petrovce na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 a 2022 schválený OcZ dňa 09.12.2019 platný od 01.01.2020
22.11.2019 Obec Petrovce NÁVRH rozpočtu obce Petrovce na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 a 2022
22.11.2019 Obec Petrovce Správa o plnení úloh KPSS obce Petrovce za rok 2018
21.11.2019 Obec Petrovce Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb
08.10.2019 Obec Petrovce PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
multifunkčného ihriska Petrovce
08.10.2019 Obec Petrovce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 15/2019
o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce

08.10.2019 Obec Petrovce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 14/2019
O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube detí pri Základnej škole Petrovce
08.10.2019 Obec Petrovce DODATOK č.1/2019 k všeobecnému nariadeniu obce Petrovce č. 11/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a v školských zariadeniach v zriadení pôsobnosti obce Petrovce a finančné pásmo na nákup potravín
06.09.2019 Obec Petrovce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 13/2019
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Petrovce
28.06.2019 Obec Petrovce Všeobecne záväzné nariadenie Obce Petrovce č. 12/2019 O UMIESTŇOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV
28.06.2019 Obec Petrovce Záverečný účet obce za rok 2018
17.05.2019 Obec Petrovce Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Petrovce
09.04.2019 Obec Petrovce Návrh územného plánu obce –  ZMENY A DOPLNKY č. 1
- Sprievodná správa
- Textová a tabuľková časť
- Výkresová časť

zip
zip

Rok 2018

Dokument zo dňa

Vydaný úradom/organizáciou

Vo veci

Detaily

26.11.2018 Obec Petrovce Rozpočet obce Petrovce na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021
07.11.2018 Obec Petrovce Návrh rozpočtu obce Petrovce na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021
16.10.2018  Obec Petrovce  SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI VOLBÁCH:
Informácia o spracovaní osobných údajov pri voľbách - kandidáti
Informácia o spracovaní osobných údajov pri voľbách - voliči
Informácia o spracovaní osobných údajov pri voľbách - volebné komisie 13.08.2018 OÚ Vranov n.T., pozemkový a lesný odbor Rohodnutie o povolení JPÚ v časti k.ú. Petrovce
25.05.2018 Obec Petrovce SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Informácia o spracovaní osobných údajov
15.05.2018 Obec Petrovce Záverečný účet Obce Petrovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Rok 2017

Dokument zo dňa

Vydaný úradom/organizáciou

Vo veci

Detaily

12.12.2017 Obec Petrovce Rozpočet obce Petrovce na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019 a 2020
12.12.2017 Obec Petrovce VZN 011/2017 o určení finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni
03.07.2017 KOSIT EAST s.r.o. Nový zvozový kalendar 2017 - zmeny v separovanom zbere
09.06.2017 Obec Petrovce Záverečný účet obce Petrovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
28.04.2017 Obec Petrovce Zámer prevodu vlastníctva obce z dôvodu osobitného zreteľa
03.02.2017 Obec Petrovce VZN 009/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Obce Petrovce

Rok 2016

Dokument zo dňa

Vydaný úradom/organizáciou

Vo veci

Detaily

02.12.2016 Obec Petrovce Rozpočet obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019
02.12.2016 Obec Petrovce Dodatok č. 1 k VZN číslo 004/2015
02.12.2016 Obec Petrovce Dodatok č. 1 k VZN číslo 001/2015
24.06.2016 Obec Petrovce VZN 008/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Petrovce
12.02.2016 Obec Petrovce Program rozvoja obce Petrovce na roky 2015-2022

Rok 2015

Dokument zo dňa

Vydaný úradom/organizáciou

Vo veci

Detaily

18.12.2015 OZÓN Hanušovce a.s. Žiadosť o vydanie zmeny povolenia
12.12.2015 Obec Petrovce Rozpočet obce Petrovce na kalendárny rok 2016 a výhľadovo na roky 2017 a 2018
12.12.2015 Obec Petrovce VZN 007/2015 o príjmaní detí do Materskej školy Petrovce
12.12.2015 Obec Petrovce VZN 006/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom klube detí pri Základnej škole Petrovce
12.12.2015 Obec Petrovce VZN 005/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Petrovce
12.12.2015 Obec Petrovce VZN 004/2015 o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce na rok 2016
12.12.2015 Obec Petrovce VZN 003/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Petrovce
12.12.2015 Obec Petrovce VZN 002/2015 o chove, vodení a držaní psov na území obce Petrovce
12.12.2015 Obec Petrovce VZN 001/2015 o dani z nehnuteľnosti za kalendárny rok 2016
27.11.2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy
24.06.2015 OÚ Vranov n/T, odbor starostlivosti o životné prostredie Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní (Transformácia odpadu na formu vhodnú na ďalšie spracovanie)
16.06.2015 OÚ Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o strategickom dokumente (Program hosp. a soc. rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020)
12.03.2015 OÚ Vranov n/T, odbor starostlivosti o životné prostredie Zmena vodoprávného povolenia (Kanalizácia a ČOV Petrovce)
30.04.2015 Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice Zverejnenie a výzva (Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce)

PROGRAM ROZVOJA OBCE PETROVCE na roky 2015 - 2022

Rok 2015

Dátum

Názov dokumentu

Detaily

04.11.2015 NÁVRH Programu rovoja obce Petrovce na roky 2015 - 2022 (verzia 1.0)
29.10.2015 OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE:
Programe rozvoja obce Petrovce na roky 2015 - 2022


ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PETROVCE
Všetky dokumenty týkajúce sa Územného plánu obce Petrovce si môžete pozieť v časti: www.obecpetrovce.sk/uzemny-plan-obce-petrovce