Zmenšiť textZväčšiť text

VZN a návrhy VZN

2023

  2022

   2021

    Rok 2020

    Dokument zo dňa

    Vydaný úradom/organizáciou

    Vo veci

    Detaily

    26.10.2021 Obec Petrovce Dodatok č. 1 k VZN č. 14/2019 PDF
    16.12.2020 Obec Petrovce ROZPOČET obce Petrovce na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023 PDF
    16.12.2020 Obec Petrovce DODATOK č. 2 k VZN č. 004/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce PDF
    16.12.2020 Obec Petrovce DODATOK č. 1 k VZN obce o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Petrovce č. 13/2019 PDF
    15.12.2020 Obec Petrovce Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr
    Príloha č. 1 - Vzor anonymizovania osobných údajov účastníkov
    povinne zverejňovaných zmlúv
    PDF
    PDF
    27.11.2020 Obec Petrovce upravený NÁVRH DODATKU č. 2 k VZN obce č.004/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce PDF
    11.11.2020 Obec Petrovce NÁVRH ROZPOČTU obce Petrovce na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023 PDF
    11.11.2020 Obec Petrovce NÁVRH DODATKU č. 1 k VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Petrovce č. 13/2019 PDF
    11.11.2020 Obec Petrovce NÁVRH DODATKU č. 2 k VZN č. 004/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce PDF
    18.06.2020 Obec Petrovce Záverečný účet Obce PETROVCE za rok 2019 (schválený) PDF
    18.05.2020 Obec Petrovce Záverečný účet Obce PETROVCE za rok 2019 - NÁVRH PDF

    Rok 2019

    Dokument zo dňa

    Vydaný úradom/organizáciou

    Vo veci

    Detaily

    12.12.2019 Obec Petrovce Rozpočet obce Petrovce na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 a 2022 schválený OcZ dňa 09.12.2019 platný od 01.01.2020 PDF
    22.11.2019 Obec Petrovce NÁVRH rozpočtu obce Petrovce na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 a 2022 PDF
    22.11.2019 Obec Petrovce Správa o plnení úloh KPSS obce Petrovce za rok 2018 PDF
    21.11.2019 Obec Petrovce Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb PDF
    08.10.2019 Obec Petrovce PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
    multifunkčného ihriska Petrovce
    PDF
    08.10.2019 Obec Petrovce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 15/2019
    o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce
    PDF
    PDF
    08.10.2019 Obec Petrovce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 14/2019
    O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube detí pri Základnej škole Petrovce
    PDF
    08.10.2019 Obec Petrovce DODATOK č.1/2019 k všeobecnému nariadeniu obce Petrovce č. 11/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a v školských zariadeniach v zriadení pôsobnosti obce Petrovce a finančné pásmo na nákup potravín PDF
    06.09.2019 Obec Petrovce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 13/2019
    o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Petrovce
    PDF
    28.06.2019 Obec Petrovce Všeobecne záväzné nariadenie Obce Petrovce č. 12/2019 O UMIESTŇOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV PDF
    28.06.2019 Obec Petrovce Záverečný účet obce za rok 2018 PDF
    17.05.2019 Obec Petrovce Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Petrovce PDF
    09.04.2019 Obec Petrovce Návrh územného plánu obce –  ZMENY A DOPLNKY č. 1
    - Sprievodná správa
    - Textová a tabuľková časť
    - Výkresová časť
    PDF
    ZIP
    ZIP

    Rok 2018

    Dokument zo dňa

    Vydaný úradom/organizáciou

    Vo veci

    Detaily

    26.11.2018 Obec Petrovce Rozpočet obce Petrovce na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021 PDF
    07.11.2018 Obec Petrovce Návrh rozpočtu obce Petrovce na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021 PDF
    16.10.2018  Obec Petrovce  SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI VOLBÁCH:
    Informácia o spracovaní osobných údajov pri voľbách - kandidáti
    Informácia o spracovaní osobných údajov pri voľbách - voliči
    Informácia o spracovaní osobných údajov pri voľbách - volebné komisie 

    PDF
    PDF
    PDF
    13.08.2018 OÚ Vranov n.T., pozemkový a lesný odbor Rohodnutie o povolení JPÚ v časti k.ú. Petrovce PDF
    25.05.2018 Obec Petrovce SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
    Informácia o spracovaní osobných údajov
    PDF
    15.05.2018 Obec Petrovce Záverečný účet Obce Petrovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 PDF

    Rok 2017

    Dokument zo dňa

    Vydaný úradom/organizáciou

    Vo veci

    Detaily

    12.12.2017 Obec Petrovce Rozpočet obce Petrovce na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019 a 2020 PDF
    12.12.2017 Obec Petrovce VZN 011/2017 o určení finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni PDF
    03.07.2017 KOSIT EAST s.r.o. Nový zvozový kalendar 2017 - zmeny v separovanom zbere PDF
    09.06.2017 Obec Petrovce Záverečný účet obce Petrovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 PDF
    28.04.2017 Obec Petrovce Zámer prevodu vlastníctva obce z dôvodu osobitného zreteľa PDF
    03.02.2017 Obec Petrovce VZN 009/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Obce Petrovce PDF

    Rok 2016

    Dokument zo dňa

    Vydaný úradom/organizáciou

    Vo veci

    Detaily

    02.12.2016 Obec Petrovce Rozpočet obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019 PDF
    02.12.2016 Obec Petrovce Dodatok č. 1 k VZN číslo 004/2015 PDF
    02.12.2016 Obec Petrovce Dodatok č. 1 k VZN číslo 001/2015 PDF
    24.06.2016 Obec Petrovce VZN 008/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Petrovce PDF
    12.02.2016 Obec Petrovce Program rozvoja obce Petrovce na roky 2015-2022 PDF

    Rok 2015

    Dokument zo dňa

    Vydaný úradom/organizáciou

    Vo veci

    Detaily

    18.12.2015 OZÓN Hanušovce a.s. Žiadosť o vydanie zmeny povolenia PDF
    12.12.2015 Obec Petrovce Rozpočet obce Petrovce na kalendárny rok 2016 a výhľadovo na roky 2017 a 2018 PDF
    12.12.2015 Obec Petrovce VZN 007/2015 o príjmaní detí do Materskej školy Petrovce PDF
    12.12.2015 Obec Petrovce VZN 006/2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom klube detí pri Základnej škole Petrovce PDF
    12.12.2015 Obec Petrovce VZN 005/2015 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Petrovce PDF
    12.12.2015 Obec Petrovce VZN 004/2015 o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce na rok 2016 PDF
    12.12.2015 Obec Petrovce VZN 003/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Petrovce PDF
    12.12.2015 Obec Petrovce VZN 002/2015 o chove, vodení a držaní psov na území obce Petrovce PDF
    12.12.2015 Obec Petrovce VZN 001/2015 o dani z nehnuteľnosti za kalendárny rok 2016 PDF
    27.11.2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy PDF
    24.06.2015 OÚ Vranov n/T, odbor starostlivosti o životné prostredie Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní (Transformácia odpadu na formu vhodnú na ďalšie spracovanie) PDF
    16.06.2015 OÚ Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o strategickom dokumente (Program hosp. a soc. rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020) PDF
    12.03.2015 OÚ Vranov n/T, odbor starostlivosti o životné prostredie Zmena vodoprávného povolenia (Kanalizácia a ČOV Petrovce) PDF
    30.04.2015 Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice Zverejnenie a výzva (Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce) PDF

    PROGRAM ROZVOJA OBCE PETROVCE na roky 2015 - 2022

    Rok 2015

    Dátum

    Názov dokumentu

    Detaily

    04.11.2015 NÁVRH Programu rovoja obce Petrovce na roky 2015 - 2022 (verzia 1.0) PDF
    29.10.2015 OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE:
    Programe rozvoja obce Petrovce na roky 2015 - 2022
    PDF

    ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PETROVCE

    Všetky dokumenty týkajúce sa Územného plánu obce Petrovce si môžete pozieť v časti: www.obecpetrovce.sk/uzemny-plan-obce.