Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

Petrovčania sú v prevažnej miere evanjelikmi a.v. Pri poslednom sčítaní ľudu v roku 2021 mali 392 členov. Príslušníkov rímskokatolíckeho náboženstva bolo 34. U jednej osoby náboženská príslušnosť nebola zistená a dvanásti uviedli, že sú bez vyznania. Pre porovnanie uvádzame tu prehľad o zložení obyvateľov obce podľa vierovyznania na základe sčítania z roku 1930. Vtedy v Petrovciach bolo 301 evanjelikov, 15 rimokatolíkov, 10 izraelitov a jeden grekokatolík.

Nevieme, k akému vierovyznaniu a ku ktorej z kresťanských cirkví Petrovčania patrili pred prihlásením sa k Lutherovej reformácii. Podľa najnovších výskumov v Petrovciach už v 80. a 90. rokoch 16. storočia nepochybne bola evanjelická a.v. farnosť a pri nej aj škola. V časoch protireformácie evanjelická a.v. farnosť v Petrovciach zanikla.            

Keď si príslušníci evanjelického a.v. zboru v Hanušovciach na konci 18. stor. postavili nový kostol, Petrovčania náboženské obrady (sobáše, krstiny, konfirmovanie detí a pod.) absolvovali v jeho priestoroch. Bol to aj ich kostol. Chodievali doňho po dlhé roky dospelí i deti. Rovnako prispievali aj na jeho údržbu a obnovu.

V roku 1993 z iniciatívy vtedajšieho správcu farnosti Mgr. Jána Bohdana Hroboňa si začali Petrovčania stavať svoj vlastný chrám. Stavali ho po dobu 4 rokov a náklady na jeho výstavbu činili 4 milióny SKK.

Slávnostná vysviacka chrámu sa konala 6. júla 1997. Vykonal ju vtedajší biskup východného dištriktu Mgr. Ján Midriak.

Vysvätením kostola 6. júla 1997 sa vytvorili vhodné podmienky pre prácu cirkvi, najmä pre organizovanie rôznych náboženských obradov (sobáše, krstiny) a pre výchovnú činnosť s deťmi a mládežou.

V roku 2001 vznikol pri kostole chrámový spevokol, ktorý vedla miestna farárka Mgr. Eva Kolesárová. Členovia spevokolu vystupovali na slávnostných bohoslužbách.

Z aktivít cirkevného zboru ev. a.v. cirkvi v Hanušovciach, ktoré sa v priebehu 90. rokov realizovali v kultúrnom dome OcÚ v Petrovciach uvádzame nasledovné:

  • Benefičný koncert Zdravie, šťastie, pokoj svätý vinšujeme Vám. (konal sa 17.12.1994)
  • Návštevu štvorčlennej skupiny East Europeland Missions Network z USA vedenej reverendom Donaldom Richmanom (uskutočnila sa 15. 10. 1955)
  • Vysviacku troch zvonov osadených vo veži nového kostola (1 starý +2 nové). Konala sa 22. 9. 1996
  • V roku 1999 sa v obci uskutočnilo prvé stretnutie rodákov, ktoré bolo spojené s odhalením obecného erbu a vysviackou oltárneho kríža.
  • Jednou z významných akcií petrovskej fílie Cirkevného zboru v Hanušovciach bola posviacka domu smútku. Uskutočnila sa 11.7.2004. Dom smútku bol postavený z prostriedkov obecného úradu a za finančnej podpory urbárskej spoločnosti.

Evanjelický a.v. kostol v Petrovciach:

Dom smútku v Petrovciach: