Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zasadnutie OZ 27.7.2021

 22.07.2021

        V zmysle ustanovenia  § 13 ods.4, písmena a), zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení Vás pozývam na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

27.7.2021 /utorok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
 5. Prejednanie a schválenie materiálneho a personálneho zabezpečenia obecných slávností “Partizánske chodníčky“
 6. Prejednanie a schválenie nákupu nových vitrín do spomienkovej miestnosti
 7. Prejednanie a schválenie investície do obnovy oplotenie obecného cintorína
 8. Prejednanie a schválenie obnovy kotolne ZŠ a MŠ
 9. Prejednanie žiadostí a sťažností
 10. Rôzne
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

       Vzhľadom na závažnosť prerokovávanej problematiky účasť poslancov je potrebná. Upozornenie: na zasadnutí je povinné mať ochranné rúško a zachovanie minimálnej vzdialenosti  2m. Tiež je potrebné pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu rúk (prípadne jednorazové rukavice).

                                                            

                                                                                         Ing. Ján JENČO

                                                                                           starosta obce                                                               


Zoznam aktualít: