Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 06.11.2022

V zmysle ustanovenia  § 13 ods.4, písmena a), zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení Vás pozývam na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

10.11.2022 /štvrtok/ o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Návrh programu rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
  5. Prejednanie Návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024,2025
  6. Prejednanie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostovi obce v súlade s platnými ekonomickými zásadami
  7. Prejednanie žiadostí a sťažností
  8. Rôzne
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

       Vzhľadom na závažnosť prerokovávanej problematiky účasť poslancov je potrebná.

                                                                

                                                                                         Ing. Ján JENČO

                                                                                           starosta obce                                                               


Zoznam aktualít: