Zmenšiť textZväčšiť text

OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MŠ V PETROVCIACH

 02.05.2022

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že  dňa

09. 05. 2022     od 1000 do 1130

bude prebiehať spoločný zápis detí do MŠ v Petrovciach.

Podávanie žiadosti  : - osobne (rodič a dieťa)

- elektronickou formou (oskenovať a zaslať – E-mail)

- poštou na adresu: Materská škola, Petrovce 114, 094 31 Hanušovce n/T

Formulár žiadosti na vyplnenie nájdete na stránke obce Petrovce, alebo osobne v MŠ pri zápise.

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú vyplnenú a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast predloží riaditeľke MŠ.

Do MŠ sa prijímajú deti od troch rokov.

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré do 31.08.2022 dovŕši 5 rokov veku).

Deti, ktoré nedovŕšia 5 rokov veku do 31.08.2022, ale zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v šk. roku 2022/2023, pričom zákonný zástupca predloží najneskôr do 31.08.2022 (žiadosť o výnimočné prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a vyjadrenie/súhlas  CPPPaP).

                                                                                                                 Mgr. Slávka Jurková

                                                                                                                 riaditeľka MŠ

                                                                                                                 tel. 0915 938 834


Zoznam aktualít: