Zmenšiť textZväčšiť text

Zverejnené dokumenty

 13.05.2021

Dňa 16.12.2020 obec zverejnila dokumenty schválené obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020:

 DODATOK č. 1 k VZN obce o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Petrovce č. 13/2019 

DODATOK č. 2 k VZN č. 004/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Petrovce 

ROZPOČET obce Petrovce na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023 


Zoznam aktualít: