Zmenšiť textZväčšiť text

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNĚHO ZATUPITEĽSTVA

 13.05.2021

V zmysle ustanovenia § 13 ods.4, písmena a), zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení Vás pozývam na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

26.4.2021 /pondelok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
5. Prejednanie a schválenie opráv v obci
6. Úprava rozpočtu (COVID-19, SOBD)
7. Prejednanie žiadosti p. Gdovina
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Vzhľadom na závažnosť prerokovávanej problematiky účasť poslancov je potrebná. Upozornenie: na zasadnutí je povinné mať ochranné rúško a zachovanie minimálnej vzdialenosti 2m. Tiež je potrebné pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu rúk (prípadne jednorazové rukavice).

Ing. Ján JENČO, starosta obce


Zoznam aktualít: