Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 13.03.2022

V zmysle ustanovenia  § 13 ods.4, písmena a), zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení Vás pozývam na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

18.03.2022 /piatok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
 5. Informácia o projektových zámeroch a napĺňaní rozpočtu 2022
 • Rekonštrukcia klziska
 • Rekonštrukcia interiéru ZŠ a MŠ
 • Oporný múr k zbrojnici
 • Rekonštrukcia domu smútku
 • Oporný múr na ulici k starej zvonici
 • Rekonštrukcia mosta pri bytovom dome
 • Projektové zabezpečenie IBV Kamence 40RD
 • Publikácia Petrovce 2022
 1. Prejednanie a schválenie Zmluvy o budúcej zmluve s VSD 
 2. Schválenie prevodu vlastníctva z dôvodu osobitného zreteľa - kúpnou zmluvou 
 •  pozemky schválené na odpredaj uznesením 14. z roku 2020      
 1. Prejednanie žiadostí a sťažností
 2. Rôzne
 3. Návrh na uznesenie
 4. Záver

       Vzhľadom na závažnosť prerokovávanej problematiky účasť poslancov je potrebná. Upozornenie: na zasadnutí je povinné mať ochranné rúško a zachovanie minimálnej vzdialenosti  2m. Tiež je potrebné pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu rúk (prípadne jednorazové rukavice).

                                                                

                                                                                         Ing. Ján JENČO

                                                                                           starosta obce                                                               


Zoznam aktualít: