Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 10.08.2022

V zmysle ustanovenia  § 13 ods.4, písmena a), zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení Vás pozývam na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

16.08.2022 /utorok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu

Návrh programu rokovania:

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu rokovania

3.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

4.      Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

5.      Správa o stave investičných akcií - Rekonštrukcia interiéru MŠ a ZŠ

                                                      - Rekonštrukcia domu smútku

6.      Prejednanie a schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2022

7.      Schválenie prevodu vlastníctva z dôvodu osobitného zreteľa - kúpnou zmluvou na odpredaj podielu obecného majetku - par. 644 a 645, LV 709

8.      Prejednanie vstupu obce do OZ Diaľnica na Zemplíne

9.      Prejednanie žiadostí a sťažností

10.   Rôzne

11.   Návrh na uznesenie

12.   Záver

       Vzhľadom na závažnosť prerokovávanej problematiky účasť poslancov je potrebná.

                                                                

                                                                                         Ing. Ján JENČO

                                                                                           starosta obce               


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >