Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 11.05.2022

V zmysle ustanovenia  § 13 ods.4, písmena a), zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení Vás pozývam na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

17.05.2022 /utorok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
 5. Prejednanie obnovy oplotenia okolo školského areálu
 6. Prejednanie opravy bočnej izolácie bunkra Za Harbom
 7.  Schválenie prevodu vlastníctva z dôvodu osobitného zreteľa - kúpnou zmluvou na odpredaj podielu obecného majetku -  par. CKN 653, LV692
 8. Prejednanie návrhu VZN obce č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda
 9. Prejednanie návrhu VZN obce č. 2/2022 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev
 10. Prejednanie návrhu VZN obce č. 3/2022 o udržiavaní čistoty v obci
 11. Prejednanie návrhu VZN obce č. 4/2022 o zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických

 nápojov

 1. Prejednanie a schválenie vypracovania zmien formou Doplnku č.2 Územného plánu obce Petrovce
 2. Prejednanie žiadostí a sťažností
 3. Rôzne
 4. Návrh na uznesenie
 5. Záver

       Vzhľadom na závažnosť prerokovávanej problematiky účasť poslancov je potrebná.

                                                                

                                                                                         Ing. Ján JENČO

                                                                                           starosta obce                                                               


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >