Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 07.09.2021

V zmysle ustanovenia  § 13 ods.4, písmena a), zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení Vás pozývam na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

13.9.2021 /pondelok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu

Návrh programu rokovania:

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu rokovania

3.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

4.      Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

5.      Správa o realizácii obnovy chodníkov v obci

6.      Prejednanie nákupu nových vitrín do spomienkovej miestnosti

7.      Prejednanie a schválenie investície do obnovy oplotenie obecného cintorína

8.      Prejednanie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra

9.      Prejednanie a schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok EKN 473/2

10.  Prejednanie a schválenie kúpno-predajných zmlúv na pozemky pri bytovom dome

-          parcelu CKN 553/14

-          parcelu CKN 301/8

-          parcelu CKN 301/10  

11.  Prejednanie žiadostí a sťažností

12.  Rôzne

13.  Návrh na uznesenie

14.  Záver

       Vzhľadom na závažnosť prerokovávanej problematiky účasť poslancov je potrebná. Upozornenie: na zasadnutí je povinné mať ochranné rúško a zachovanie minimálnej vzdialenosti  2m. Tiež je potrebné pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu rúk (prípadne jednorazové rukavice).

                                                     

                                                                                                

Ing. Ján JENČO, starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >