Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

VÝZVY, OZNÁMENIA, VEREJNÉ VYHLÁŠKY

Rok 2021

Dátum

Predmet Detaily
11.05.2021 Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor: NARIADENIE vykonania projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav

Asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Ak ste sa nesčítali sami - je tu asistované sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR
od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.
Príloha:  Leták 1.pdf
Príloha:  Leták 2.pdf03.05.2021

Obec Petrovce: OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V PETROVCIACH na školský rok 2021/2022

Príloha: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v Petrovciach


word dokument
26.03.2021 Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie: Verejná vyhláska -vodoprávne (stavebné) povolenie, ktorým sa povolila vodná stavba: „PETROVCE - VODOVOD A KANALIZÁCIA K IBV :SO – 02 Vodovod, SO – 03 Kanalizácia“
05.03.2021 Lesy SR, a.s.: Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
22.02.2021 Obec Petrovce: VEREJNÁ VYHLÁŠKA - DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY „Výstavba chodníka pozdĺž MK v obci Petrovce“ – stavebný objekt: SO 01 – výstavba chodníka
17.02.2021 OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU - POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR: Rozhodnutie - Výrok - schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Petrovce a plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení v obvode JPÚ Petrovce
16.02.2021 Obec Petrovce: Rozhodnutie o umiestnení stavby „PREPOJ VN209-VN498, Hanušovce n/T. - Petrovce“ - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Príloha:  Výkresová dokumentácia - situácia

05.02.2021 Obec Hanušovce nad Topľou: ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „FTTC_Hanušovce - 0053KO“ - líniová telekomunikačná stavba
18.01.2021 Obec Petrovce: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „PREPOJ VN209-VN498, Hanušovce n/T. - Petrovce“
Príloha:  Výkresová dokumentácia - situácia

11.01.2021 Obec Petrovce: Rozhodnutie o umiestnení stavby „HANUŠOVCE – PETROVCE KOMPOSTÁREŇ“ -  VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Príloha:  Výkresová dokumentácia - Kompostáreň - situácia záberu pozemku

11.01.2021

Obec Hanušovce nad Topľou: OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby: „FTTC_Hanušovce - 0035KO“

Príloha č. 1:  Výkresová dokumentácia - mapa širších vzťahov, klad listov
Príloha č. 2:  Výkresová dokumentácia - situácia 1
Príloha č. 3:  Výkresová dokumentácia - situácia 2
Príloha č. 4:  Výkresová dokumentácia - situácia 3

Sčítanie obyvateľov 2021 (15.2.2021 - 31.3.2021)
Po prvýkrát výlučne elektronicky – sám, na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou.
Viac informácií o sčítaní obyvateľov, domov a bytov nájdete na

www stránke:
https://www.scitanie.sk/

Vzor elektronického formuláru spolu s jazykovými mutáciami je zverejnený na:
https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara

Tlačové formáty k SODB 2021 vo formáte pdf:
SODB_Plagat_A4.pdf
SODB_DL_Letak.pdf
SODB_Inzercia_A4.pdf


Odpovede na najčastejšie otázky k SODB 2021:
https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq


VIDEÁ:

Informatívne video SODB 2021: https://vimeo.com/471290558


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Klik k lepšej budúcnosti:
https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Klik k lepšej budúcnosti:
https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo


Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní?


VŠETKY MATERIÁLY, VRÁTANE ĎALŠÍCH OBRÁZKOVÝCH MATERIÁLOV OBEC ZVEREJŇUJE AJ NA SVOJEJ WEBOVEJ STRÁNKE V ČASTI
AKTUALITY.

Rok 2020

Predmet Detaily
03.12.2020 Obec Petrovce: Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania na stavbu: „HANUŠOVCE – PETROVCE KOMPOSTÁREŇ“
Príloha č. 1:  Kompostáreň - Situácia širších vzťahov
Príloha č. 2:  Kompostáreň - Situácia záberu pozemku


18.11.2020 Obec Petrovce: Zákazka z nízkou hodnotou - Výzva na predkladanie cenových ponúk - Asanácia objektu starej sýpky na parcele 309 v obci Petrovce
PRÍLOHA k Výzve na predkladanie cenových ponúk

18.11.2020 Obec Petrovce: Informácie k Celoplošnému testovanie obyvateľov v obci Petrovce v sobotu 21.11.2020 a nedeľu 22.11.2020
 12.10.2020  RVPS Vranov nad Topľou: Povinnosť registrácie chovu ošípaných do 23.10.2020 a usmernenie k africkému moru ošípaných
Dokumenty:
Usmernenie k africkému moru ošípaných - infoleták
Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti - nekomerčné farmy
Vyhláška MPRV SR z 13.01.2012 o identifikácii a registrácii ošípaných
Príloha č. 1: Registrácia chovu - s 1 ošípanou na domácu spotrebu
Príloha č. 2: Registrácia chovu - fyzická osoba
Príloha č. 3: Registrácia chovu - farmy
word dokument
21.09.2020 Obec Petrovce: Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Živičná úprava MK – Petrovce“
Príloha - 1528 - Živičná úprava obecný úrad Petrovce (xlsx)
Príloha - Výkaz výmer (xlsx)


16.09.2020 Štatistický úrad SR: Tlačová správa (k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov)
16.09.2020 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie: Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Čierna hora - verejnou vyhláškou
14.09.2020 Obec Petrovce:  Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby „Výstavba chodníka pozdĺž MK v obci Petrovce“ spojené s kolaudačným konaným a nariadenie ústneho pojednávania – verejnou vyhláškou
Príloha - výkresová časť - situácia 1
Príloha - výkresová časť - situácia 2


03.08.2020 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - informácie
20.07.2020 Obec Hermanovce nad Topľou: Rozhodnutie o umiestnení stavby "Petrovce - vodovod a kanalizácia k IBV" - verejná vyhláška
Prílohy:
Dokumentácia - situácia - vodovod (pdf)
Dokumentácia - situácia - kanalizácia (pdf)


08.07.2020 Obec Petrovce: Stavebné povolenie - verejná vyhláška
22.06.2020 Zámer obce predať majetok obce priamym predajom a výzva na predloženie cenových ponúk
12.06.2020 Obec Petrovce: Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného v zmysle § 39 a ods. 4 zák.č. 50/1996 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s územným konaním a nariadenie ústneho konania – verejnou vyhláškou.
„Rodinný dom – rekonštrukcia a prístavba“
02.06.2020 Obec Hermanovce nad Topľou: Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania. VEREJNÁ VYHLÁŠKA o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) verejnou vyhláškou - Obec Petrovce - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „PETROVCE – VODOVOD A KANALIZÁCIA K IBV“
19.05.2020 Zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Petrovce, časť Kamence (po zverejnení a zapracovaní pripomienok):
- textová časť
- grafická časť

15.05.2020 OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU, pozemkový a lesný odbor:
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Petrovce
04.05.2020 ZÁMER Obce Petrovce predať pozemok vo vlastníctve obce
29.04.2020 Informácie o zápise detí do MŠ Petrovce v školskom roku 2020/2021
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Petrovce v školskom roku 2020/2021

01.03.2020  VOĽBY do NR SR zp dňa 29.02.2020:
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 29.02.2020
Príloha k zápisnici

17.02.2020 OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU, pozemkový a lesný odbor:
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov projektu jednoduchých pozemkových úprav Petrovce vykonávaných v časti katastrálneho územia Petrovce
NÁVRH - Zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Petrovce, časť Kamence

10.02.2020 Obec Petrovce - STAVEBNÉ POVOLENIE - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVBA:
„IBV PETROVCE – ROZŠÍRENIE NN VEDENIA“
23.01.2020 OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV, odbor starostlivosti o životné prostredie - „Plán udržateľnej mobility PSK” - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Rok 2019

Zníženie energetickej náročnosti OÚ Petrovce

Dátum

Predmet Detaily
31.12.2019 OBEC PETROVCE: Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania – verejnou vyhláškou - stavba: „IBV PETROVCE – ROZŠÍRENIE NN VEDENIA“ stavebné objekty: SO 01- Silnoprúdové elektrické rozvody
18.12.2019 OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU, pozemkový a lesný odbor:
Oznámenie o povinnosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom
18.12.2019 Oznámenie obce Hermanovce nad Topľou - Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín
05.11.2019 VOĽBY DO NR SR 2020:
Informácie pre voliča
22.10.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby „IBV PETROVCE – ROZŠÍRENIE NN VEDENIA“ (stavebník: Východoslovenská distribučná a.s.)
VEREJNÁ VYHLÁŠKA podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) verejnou vyhláškou
Príloha - mapa IBV Petrovce - rozšírenie NN vedenia

18.10.2019 VOĽBY DO NR SR 2020:
Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
18.10.2019 VOĽBY DO NR SR 2020:
Informácie o voľbe poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
18.10.2019 VOĽBY DO NR SR 2020:
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštou do NR SR v roku 2020
09.10.2019 Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor:
Rozhodnutie o zmene obvodu objektu JPÚ Petrovce
02.10.2019 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Výstavba detského ihriska pri materskej škole, súpisné číslo 114“
zip
26.09.2019 OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV, odbor starostlivosti o životné prostredie:
„Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020“ - zaslanie záverečného stanoviska
24.09.2019 Obec Petrovce: VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - Východoslovenská distribučná a.s. v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o. - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „IBV PETROVCE – ROZŠÍRENIE NN VEDENIA“
Príloha - mapa IBV Petrovce - rozšírenie NN vedenia


19.08.2019 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „Dom smútku – rekonštrukcia a obnova“
zip
16.08.2019 Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor:
Rozhodnutie: Schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastráleno územia Petrovce
16.08.2019 Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor.
Oznámenie verejnou vyhláškou: Schválenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastráleno územia Petrovce
02.05.2019 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Petrovce“
zip
16.04.2019 Obec Petrovce:
Zámer obce predať majetok obce priamym predajom a výzva na predloženie cenových ponúk
09.04.2019 Obec Petrovce:
Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Petrovce
08.04.2019 Obec Petrovce:
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania - predmet zákazky: „Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Petrovce“
05.04.2019 Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor
zverejňuje Register pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav Petrovce
28.02.2019 Voľby do EURÓPSKEHO PARLAMENTU na území Slovenskej republiky 2019 - zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej okrskovej komisie
08.02.2019 VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
05.02.2019 Voľby do EURÓPSKEHO PARLAMENTU na území Slovenskej republiky 2019 - informácie pre voliča
05.02.2019 Voľby do EURÓPSKEHO PARLAMENTU na území Slovenskej republiky 2019 - usmernenie obcí k splneniu povinnosti
31.01.2019 VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
28.01.2019 VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej okrskovej volebnej komisie
21.01.2019 Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor:
NOVÉ POVINNOSTI NÁJOMCOV POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom
14.01.2019 VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - informácie pre voliča

11.01.2019 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy Petrovce

Rok 2018

Dátum

Predmet Detaily
10.12.2018 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Petrovce
zip
29.11.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ v časti k.ú. Petrovce
02.10.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA:
Pozvánka na konanie ustanovujúceho zhromaždenia
účastníkov JPÚ v časti k.ú. Petrovce
spolu s 3 prílohami
(Plnomocenstvo, Rokovací a volebný poriadok, Stanovy)
27.09.2018 Verejná vyhláška - Predĺženie platnosti stavebného povolenia - stavba: „Petrovce – rozšírenie akumulácie vodojemu“
21.09.2018 Výzva na predkladanie ponúk Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Petrovce
zip
20.09.2018 Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obce v roku 2018
18.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na starostu obce Petrovce v roku 2018
18.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Petrovciach v roku 2018
10.09.2018 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu  pre voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2018
27.08.2018 Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena náhradníka do miestnej volebnej komisie
27.08.2018 Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obce v roku 2018
22.08.2018 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia o upustení od ústneho konania - verejnou vyhláškou
17.07.2018 Predpokladaný počet obyvateľov ku dňu konania volieb - zverejnenie
17.07.2018 Voľby do orgánov samosprávy v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod. - informácia pre voliča
22.06.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Obnova pamätníka
04.06.2018 Oznámenie MF SR o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády č. 204 zo dňa 03.05.2018
01.06.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Vykonanie jednoduchých pozemkových úprav
01.06.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Zabezpečenie likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu záhradnými kompostérmi
01.06.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu - výkopové a stavebné práce
19.06.2018 Výzva na predkladanie ponúk Obnova pamätníka
22.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Dodávka a montáž osobného výťahu, presklenenej výťahovej šachty a prihlbne na budove kultúrneho domu
18.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu - výkopové a stavebné práce
18.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky  Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - krytina
17.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Zabezpečenie likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu záhradnými kompostérmi
17.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Dodávka a montáž osobného výťahu, presklenenej výťahovej šachty a prihlbne na budove kultúrneho domu
16.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk  Vykonanie jednoduchých pozemkových úprav
15.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Petrovce
15.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - brány
15.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení ponuky Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - stanovenie ceny za prípravu a dodanie materiálu
07.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - krytina
07.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Petrovce
07.05.2018 Výzva na predkladanie ponúk Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - brány
07.05.2018 Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ v časti k.ú. Petrovce
30.04.2018 Výzva na predkladanie ponúk Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - stanovenie ceny za prípravu a dodanie materiálu
08.03.2018 Verejná vyhláška:
Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Petrovce
+ Obvod projektu JPÚPetrovce

22.02.2018 Rozhodnutie - Verejná vyhláška - Návrh na vydanie rohodnutia o využití územia spojeného s rozhodnutím o umiestnení stavby "Multifunkčné ihrisko"
12.02.2018 Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín
16.01.2018 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania. Verejná vyhláška - návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia zlúčeného s rozhodnutím o umiestnení stavby "MULTIFUNKČNÉ IHRISKO" na pozemku k.ú. Petrovce

Rok 2017

Dátum

Predmet Detaily
15.09.2017 Protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce
11.09.2017 Vyhodnotenie ponúk - zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. „Obnova povrchu vozovky po realizácii stavby „Kanalizácia a ČOV Petrovce”“
31.08.2017 Výzva na predloženie ponuky - zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. „Obnova povrchu vozovky po realizácii stavby „Kanalizácia a ČOV Petrovce”“
27.06.2017 SÚŤAŽ - ZHOTOVENIE STAVEBNÝCH PRÁC
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Petrovce
(Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa §113 až 116 zák. č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov)
Detaily:
PDF súbor - SÚŤAŽNÉ PODKLADY
ZIP súbor - Kompletná dokumentácia


zip
26.06.2017 Vyhodnotenie cenových ponúk k výzve Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Základná a materská škola Petrovce – strecha, zateplenie a stavebné úpravy“
08.06.2017 Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Základná a materská škola Petrovce – strecha, zateplenie a stavebné úpravy“
28.04.2017 Zámer prevodu vlastníctva obce z dôvodu osobitného zreteľa.

Rok 2016

Dátum

Predmet Detaily
20.7.2016 Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o upustení od ústneho konania podľa § 61 odst. 4 zákona č. 5O/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov - verejnou vyhláškou.

22.1.2016 Zverejnenie a výzva vydaná Slovenským inšpektorátom životného prostredia:
- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Rok 2015

Dátum

Predmet Detaily
- -

-

Rok 2014

Dátum

Predmet Detaily
27.01.2014 Výzva na predkladanie ponúk - verejné obstarávanie - STAVEBNÝ DOZOR
(nahradzuje výzvu zo dňa 08.01.2014):
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - návrh zmluvy
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - formulár návrhu ceny - cenovej ponuky

08.01.2014 Výzva na predkladanie ponúk - verejné obstarávanie - STAVEBNÝ DOZOR
(bola nahradená novou výzvou dňa 27.01.2014 - vid. vyššie)

-

Rok 2013

Dátum

Predmet Detaily
- ---

-

Rok 2012

Dátum

Predmet Detaily
- ---

-

Rok 2011

Dátum

Predmet Detaily
29.03.2011 Výzva na predkladanie ponúk - podprahová zákazka - STAVEBNÝ DOZOR
10.03.2011 Výzva na predkladanie ponúk - zákazky s nízkou hodnotou - PRIESKUM TRHU

Rok 2010

Dátum

Predmet Detaily
27.12.2010 Výzva na predkladanie ponúk - podprahová zákazka - STAVEBNÉ PRÁCE
04.02.2010 Výzva na predkladanie ponúk - podprahová zákazka - VYHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE